گجت هوشمند Intimate

راهکاری هوشمند برای افزایش سلامت و دانش در دوران قائدگی

 

 

 

 

در مورد Intimate

 

 

 

قاعدگی زنان یک چرخه طبیعی است و از 12 تا 13 سالگی شروع می شود و تا 50 سالگی ادامه می یابد، اگرچه قاعدگی به سلامت زنان کمک می کند، اما در برخی از جوامع صحبت در مورد آن تابو و شرم آور است. هدف Intimate کمک به رشد دانش مردم در این زمینه و بهبود سلامت زنان با استفاده از گجت های الکترونیکی و اپلیکیشن اختصاصی، برنامه های ورزشی و سلامت محور با کمک هوش مصنوعی است.

قاعدگی زنان یک چرخه طبیعی است و از 12 تا 13 سالگی شروع می شود و تا 50 سالگی ادامه می یابد، اگرچه قاعدگی به سلامت زنان کمک می کند، اما در برخی از جوامع صحبت در مورد آن تابو و شرم آور است. هدف Intimate کمک به رشد دانش مردم در این زمینه و بهبود سلامت زنان با استفاده از گجت های الکترونیکی و اپلیکیشن اختصاصی، برنامه های ورزشی و سلامت محور با کمک هوش مصنوعی است.


گجت هوشمند Intimate


گجت هوشمند
Intimateاپلیکیشن


گجت هوشمند
اپلیکیشن
Intimate